Adresas: Jurgio Matulaičio a. 9
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius
Telefonas: 37061007484
El. paštas: vaitkus.edmundas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Edmundas Vaitkus
http://

Kol kas komentarų nėra. Būkite pirmas.Apie bendruomenę

Mūsų siekis - reali pilietinė visuomenė - tikra piliečių savivaldaKiekvienas iš mūsų pageidauja daugiau dėmesio sau. Neretai keiksnojame valdžią, manydami, kad mums visas pasaulis yra skolingas ir visus reikalingus darbus turėtu atlikti kažkas kitas tik ne aš. Tik tada, kai tikėsime savimi, būsime užtikrinti ir savo sprendimais. Juk nesame kažkokie neišmanėliai, tik gebantys koneveikti kitus ir jų priimtus sprendimus, patys likdami nuošalyje.

Mes neturime savęs klampinti į gyvenimo duobės dugną.

Mes neturime laikyti savęs kitų mindomu žemės kirminu.

Mes turime gerbti ir mylėti vienas kitą.

Mes turime įsiklausyti į kito nuomonę.

Mes turime pasitikėti savimi ir savo patirtimi.

Mes turime kurti naujos kartos pilietinę visuomenę.

Mes turime dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese.

Mes turime pasinaudoti kitų šalių patirtimi, matyti jų pasiekimus ir taikyti savo visuomeninėje bei bendruomeninėje veikloje.

Vedama išsikeltų tikslų. Bendruomenė (asociacija) „Viršuliškės“ vienija Vilniaus miesto Daugiabučių gyvenamų namų savininkų ir kt. bendrijas ir gyventojus, taip pat istoriškai ar kitaip su šia vietove susijusius asmenis ir yra sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Bendruomenė turi paramos gavėjo statusą.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys yra:

- atstovauti ir ginti Bendruomenės narių (ypač jaunimo) interesus;

- skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi tenkinant svarbiausius Bendruomenės narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

- ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, organizacinei, administracinei ir kitokiai veiklai;

- kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

- puoselėti Bendruomenės narių dvasines vertybes;

- bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis vystant savivaldą;

- plėsti turiningo vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimo galimybes

- prisidėti prie jaunimo nusikalstamumo prevencijos

- burti Bendruomenės narius bendrai veiklai

- organizuoti įvairius renginius ir diskusijas visais Bendruomenės narius dominančiais klausimais;

- skatinti ir remti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių dalyvavimą įvairiuose Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose renginiuose, garsinant Viršuliškių ir Vilniaus miesto vardą;

- bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijomis;

- bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis- rūpintis istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu

- skatinti vaikų, jaunimo ir kitų Bendruomenės narių kultūrinį ir dvasinį tobulėjimą, jų būrimąsi į įvairius klubus pagal pomėgius ir interesus;

- remti įvairią naudingą visuomenei ir Bendruomenei vaikų ir jaunimo veiklą;

- organizuoti jiems skirtus renginius;

- jei reikia, samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai teisės aktų nustatyta tvarka sudarant su jais autorines, darbo ir kitas sutartis;

- kurti turizmui, verslui ir kitai veiklai palankią aplinką;

- skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės, tikslus;

- pagal savo kompetenciją kurti Vilniaus miesto vystymosi koncepciją;

- dalyvauti Viršuliškių mikrorajono aplinkos apsaugos organizavimo, švaros palaikymo darbuose, aplinkosauginių ir kt. projektų rengime, jų įgyvendinime ir propagavime;

- būti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo ir atnaujinimo iniciatoriais;

- inicijuoti naujų bendrijų steigimąsi, o besisteigiančioms teikti visapusišką paramą

- dalyvauti įvairiuose projektuose, tenkinant Vilniaus miesto gyventojų ūkinius poreikius.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ